Vindt hier een Coronatest bij u in de regio

Published Dec 18, 20
6 min read

Informatie Coronavirus Covid-19 - Nieuwsbericht

Op allerlei niveaus wordt er, ook door LHV en NHG, gekeken naar hoe de zorg voor niet-corona-patiënten in toenemende mate kan plaatsvinden. Eerder deelden we al praktische tips over hoe dat organisatorisch te regelen is. Minstens zo belangrijk daarin is te bepalen welke patiënten of klachten daarin de meeste urgentie moeten krijgen.

Een en ander hangt natuurlijk ook samen met de beschikbaarheid in de tweede lijn. We spreken daarom op landelijk niveau met het ministerie van VWS, de NZa en de ziekenhuizen hierover. Zodat u ook weet welke zorg de ziekenhuizen weer kunnen bieden en waar u patiënten dus naar kunt verwijzen. Coronavirus en ALS, PSMA en PLS.

Vragen En Antwoorden CoronavirusWat Meet De Pcr-coronatest Precies

Op dinsdag 14 april hebben we een digitale bijeenkomst gehad met een groot aantal wagro-bestuurders en de Wadi. We hebben daarbij gesproken over de zorgen en vragen die er leven bij waarnemend huisartsen over het werken in tijden van COVID-19 - Algemene informatie over het Coronavirus. Dit was voor ons weer waardevolle voeding voor zaken die we aan het uitzoeken zijn, zoals rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de contractuele relaties.

In de persconferentie van vorige week sprak minister De Jonge over een forse uitbreiding van de testcapaciteit, eerst voor het zorgpersoneel buiten het ziekenhuis (dat nu in gang is gezet), maar ook voor patiënten. Het testen van zorgpersoneel is vanuit de GGD op gang gekomen, maar het veel breder testen van patiënten is nog niet geregeld.

Alles Over Het Coronavirus Op Een Rij

Daarover zijn we als LHV, samen met het NHG, intensief in gesprek met GGD en VWS, maar dat heeft nog niet tot een duidelijke uitkomst geleid. We houden u op de hoogte van de voortgang. Minister Van Rijn (Medische Zorg) heeft in de afgelopen dagen na overleg met partijen uit de zorg waaronder de LHV een nieuw verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers.

Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in de huisartsenzorg, in verpleeghuizen en op andere plekken waar coronapatiënten intensief worden behandeld (Corona (COVID-19) - NS). De LHV is blij met het nieuwe verdeelmodel, waarin veel duidelijker dan tot nu toe is benoemd welke middelen de huisartsenzorg nodig heeft.

Ook de LHV werd dit weekend verrast door het nieuws dat alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten in 1 groot project in kaart gaan brengen wat de landelijke aantallen COVID-19-patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest zijn. Mentale gezondheid en het coronavirus - Trimbos.nl.

Inmiddels heeft Zorgdomein een bericht naar aangesloten huisartsen gestuurd hoe geregistreerd kan worden. Dit initiatief is vorige week besproken in het overleg van het interfacultair overleg huisartsengeneeskunden (IOH) met LHV en NHG. COVID-19 laatste update 17 november - Nederlands ... - NHG. Wij hebben daar inhoudelijk positief op gereageerd, maar betreuren het dat het naar buiten is gekomen zonder dat huisartsen hiervan op de hoogte waren.

Coronavirus Covid-19 Informatie Voor Professionals - Ggd

Daar bleek vanmorgen dat er gelukkig nog voldoende voorraad is. Wel zijn er op dit moment zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van midazolam en morfine IV. Dat wordt door het landelijk centrum coördinatie geneesmiddelen opgepakt. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid dat apothekers voorraden delen. Een werkgroep bestaande uit experts in de palliatieve zorg (waaronder de KNMG) hebben een tijdelijke leidraad voor zorgprofessionals gepubliceerd om zorgverleners te ondersteunen die palliatieve sedatie inzetten, in een tijd waarin er tekorten (kunnen) zijn aan relevante medicatie en technische hulpmiddelen zoals pompen.

Actuele Informatie Over Het CoronavirusTesten Op Het Coronavirus Covid-19

nl opnieuw een webinar in de inmiddels bekende reeks webinar over de actualiteiten rond het coronavirus, noteert u deze datum alvast in uw agenda. De Wet zorg en dwang en COVID-19 - Dwang in de zorg. De huidige schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen roept de vraag op of van hulpverleners gevraagd of verwacht kan worden om zonder voldoende van deze middelen zorg te verlenen aan (vermoedelijk) met COVID-19 besmette patiënten.

Dit standpunt kwam tot stand na weging van de wet, de artseneed en de KNMG-gedragsregels. Ondertussen blijft de schaarste aan hulpmiddelen voortduren en staan de ministers onder grote druk van de zorgsectoren, politiek en media om met oplossingen te komen. Er is hoop op verbetering, maar niet op heel korte termijn.

Wij zullen daar opnieuw, zoals we al vanaf het begin van deze crisis op allerlei manieren doen, de noodzaak voor goede bescherming van huisartsen en hun medewerkers, inbrengen. Deze schaarste geldt helaas voor alle sectoren in de zorg. Met name de thuiszorg en verpleeghuizen vragen en krijgen nu veel aandacht voor hun problemen om veilig zorg te leveren.

Coronavirus En Covid-19 Bij Dieren

Huisartsen Esther de Hoon en Rita Schouten uit Oss voerden donderdag 9 april via beeldbellen een bijzonder gesprek. Koningin Máxima sprak met hen omdat zij graag wil weten hoe het in deze periode gaat met huisartsen en hun patiënten en hoe huisartsen zorg verlenen aan coronapatiënten op speciaal daarvoor ingerichte locaties.

De LHV krijgt veel vragen en ideeën binnen van allerlei organisaties en personen die voorstellen hebben om de zorg te verbeteren of die een verzoek hebben aan de huisartsen om extra dingen te doen. Sommige voorstellen zijn echt goed, maar vaak ook niet. Corona - Jouw GGD.nl. Wij zijn daar zeer terughoudend in (redenerend vanuit onze kernwaarden en kerntaken), maar willen er wel serieus naar kijken, omdat er ook heel goede dingen tussen zitten.

Mocht u in uw regio benaderd worden met een vraag met de mededeling dat dit door de landelijke huisartsenorganisaties wordt gesteund, en dat niet in een van onze updates of nieuwsbrieven hebben gelezen, dan adviseren wij u met de LHV contact op te nemen hierover. Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid bij zowel patiënten als het huisartsenteam.

En om aandacht te besteden aan wat deze situatie aan mentale druk meeneemt voor jezelf en de collega’s om je heen. De LHV heeft een aantal tips voor huisartsen verzameld, voor zowel de zorg voor uw patiënten als voor uzelf en uw team. Gaat u als huisarts werkzaamheden verrichten in een coronazorgcentrum? En is de zorginstelling (bijvoorbeeld een VVT-instelling) de zorgverlenende partij die het coronazorgcentrum faciliteert? Dan kunt u gebruikmaken van de modelovereenkomst die de LHV speciaal voor deze situatie heeft opgesteld.

Veelgestelde Vragen En Antwoorden Over Coronavirus-covidDoor de crisis en een toename van verschillende behandelaars is de complexiteit van deze afstemming toegenomen (Het coronavirus: hoe gaan wij ermee om?). Bovendien is bij patiënten die verdacht zijn van Covid-19 kans op een snelle achteruitgang of verslechtering, waarbij dan snel gehandeld dient te worden. De NVSHA, NHG, InEen en FMS geven adviezen om deze afstemming meer eenduidig te laten verlopen.

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de RGS zodat (huis)artsen inzetbaar blijven. Daarnaast krijgen zij die zich in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10 procent. Voor de huisarts gelden ook praktische aanpassingen voor de externe kwaliteitsevaluatie en de evaluatie individueel functioneren.

Momenteel komen de vragen bij de pedicures vandaan. Ook hier geldt: als huisartsen een patiënt verwijzen, dan vertrouwen we op de deskundigheid van de desbetreffende zorgprofessional om in te schatten of contact online of fysiek moet en kan plaatsvinden en wat daarvoor nodig is (Coronavirus - NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl). Daar is geen aanvullende beoordeling van de huisarts voor nodig.

More from Hardlopen afvallen

Navigation

Home

Latest Posts

Herbalife Bestellen

Published Sep 01, 21
6 min read

Greenstar Elite-5050 - depeperpot.nl

Published Aug 07, 21
7 min read